GDPR

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Společnosti  HAAS, s.r.o. , se sídlem Olomoucká 745/49, 571 01 Moravská Třebová, IČ 27535240 (dále jen „Společnost“) jakožto správce a zpracovatel osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů .

HAAS, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Vymezení užitých pojmů

• osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

• subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

• správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

• zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

• příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

• zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

• veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

HAAS, s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďují a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společnosti HAAS, s.r.o.

• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• zajištění provozních činností;
• účetní a daňové účely;
• vymáhání pohledávek;
• splnění právní povinnosti;
• přímý marketing.

Beru na vědomí, že:

  • Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, zasláním e-mailu na adresu haasova@haas-doprava.cz dle níýe uvedených dokumentů.
  • Mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  • Společnost se zavazuje zlikvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • Mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • Nemám povinnost osobní údaje poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

****************************************************************************************************

GDPR – Dokumenty